" Tot els surt bé a les persones amb un caràcter dolç i alegre"

Voltaire (1694-1778) . Filòsof i escriptor francés

15 de març 2013

Gestió dels espais periurbans

Un dels reptes de futur que ens hem plantejat com equip de govern és la gestió i ordenació dels espais periurbans del nostre terme municipal.
Els espais periurbans són aquelles zones que fan de frontera entre la taca urbana i el sòl no urbanitzable. Són espais amb una alta pressió antròpica (agricultura d’autoconsum, activitats urbanes de caràcter marginal, instal·lacions industrials obsoletes, edificacions precàries il·legals, abocadors de residus de tota mena, zona de lleure de cap de setmana...) que durant molts anys han estat els grans oblidats de la gestió territorial del país.
Durant els darrers anys però, una nova sensibilitat ambiental, paisatgística, legislativa i econòmica ha incitat moltes administracions; entre les quals la nostra, a iniciar un  procés lent, però irreversible, de recuperació d’aquests espais amb la finalitat de revaloritzar-los com espais d’un alt ús social i aturar-ne la degradació paisatgística i mediambiental.
Més enllà de les accions que ja s’han dut a terme fins ara de dignificació de diverses zones d’horta de titularitat municipal, el gran repte de futur dels nostres espais periurbans passa per la intervenció en les finques privades, cosa difícil ja que la legislació vigent no sempre ens dota de les eines necessàries per poder-hi intervenir amb eficàcia.
En aquest sentit i en el marc de la revisió del Pla General, els tècnics municipals estan treballant en un nou ordenament urbanístic que ens permeti una millor planificació d’aquests àmbits. D’altra banda, s’han iniciat processos de disciplina urbanística, sovint molt complexes, i de neteja de parcel·les amb la voluntat de reordenar aquests espais i deslliurar-los de construccions i elements impropis.
En definitiva, la recuperació d’aquests espais serà un procés llarg, costós econòmicament i no lliure de conflictes, però que estem disposats a afrontar amb la complicitat de totes les persones i ens implicats: propietaris, hortolans, comunitats de regants i administracions.
La tasca que tenim per davant és ingent, però el resultat final valdrà la pena.