" Tot els surt bé a les persones amb un caràcter dolç i alegre"

Voltaire (1694-1778) . Filòsof i escriptor francés

09 de febrer 2015

Al costat dels afectats

La nostra vila va viure el passat 9 de desembre, juntament amb altres municipis del Vallès Occidental i Oriental, un temporal de vent de dimensions extraordinàries. I ho va ser perquè, no només va distorsionar la vida quotidiana del municipi durant uns dies, sinó que va tenir uns efectes devastadors sobre el medi natural.
De ben segur, ens trobem davant d’un dels episodis meteorològics amb conseqüències més greus des de la riuada de l’any 1962.
Castellar va ser l’epicentre d’una ventada que en només tres hores va comportar, entre d’altres efectes, arrasar milers d’arbres en el boscos del terme municipals fent intransitables molts camins públics i privats, i constituint una amenaça a l’estiu davant el risc d’incendi forestal.
Durant aquestes darreres setmanes, ha estat constant el contacte, tant tècnic com polític, amb els propietaris afectats, especialment amb els propietaris forestals, escoltant les problemàtiques, cercant solucions, i actuant en tot allò necessari per tal de donar la millora resposta i amb la màxima celeritat possible.
En la declaració institucional aprovada el passat mes de desembre pel plenari municipal, ja anunciàvem la posada en marxa d’un pla d’acció extraordinari de gestió dels efectes del temporal de vent, on entre les seves línies, s’inclouria una línia d’ajuts i d’incentius fiscals per tal de contribuir a pal·liar l’impacte en els propietaris afectats. Aquesta proposta és la que va aprovar el plenari dimarts passat.
D’una banda, i amb caràcter genèric per tot el municipi, s’exclou del fet imposable de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, de la taxa sobre serveis urbanístics i de la taxa per l’ocupació temporal del domini públic les actuacions motivades per la reparació dels danys ocasionats pel temporal de vent.
Aquesta exempció, conjuntament amb la simplificació del tràmit administratiu, substituint la tramitació de la llicència per la comunicació d’una simple instància amb la descripció de l’actuació ha realitzar, demostra la voluntat per ser una administració àgil, sensible i adaptable a les necessitats de cada moment.
D’altra banda, es creen dues línies d’ajuts destinats al propietaris de finques rústics i als contribuents d’immobles urbans que tenen la consideració de disseminats, o en altres paraules, de masies.
En aquest cas, entenent el perjudici que aquesta catàstrofe natural ha tingut sobre les seves propietats, se’ls aplicarà d’ofici una subvenció del 100% del rebut de l’impost sobre béns immobles de l’any 2015 com a compensació pels perjudicis que aquestes propietats han tingut.
Així mateix, per aquests mateixos propietaris, l’Ajuntament estableix una línia de subvencions per compensar econòmicament les despeses realitzades per garantir la seguretat dels terrenys, les edificacions i els camins. En aquest casos, es podran optar a una ajuda de fins a 1.000 € per propietari.
L’interès general en la prevenció del risc d’incendi forestal justifiquen aquests ajuts, complementaris a les actuacions i gestions que s’han fet, s’estan fent i es faran conjuntament amb els propietaris forestals.